Monday, 16. February 2015  ir    ir ir
اسفندگان بهتر است یا والنتاین؟
۵ بهمـن مـاه “ولنتـــــاین” ۲۹ بهمـن مـاه “سپندارمذگــــــان” سال هـــا دل طلب جـام جـم از مـا می کـــرد و انچـه خـــود داشت زبیگانـه تمنــا می کـــرد تنها مدت کمی به اواخـر بهمـن ماه و اواسـط مـاه فوریـه باقی مانـده که روز عشـق فرنگــــی “ولنتــــاین” و روز عشق ایــران باستـان... Read more
دهم بهمن جشن سده خجسته باد!
جشن سده یکی از مظلوم ترین و غریبانه ترین جشن های فراموش شده است. جشنی که به اهمیت نوروز و مهرگان بوده است. متاسفانه جشن مهرگان هم فراموش شده است. اما خوشبختانه تیرگان و اسفندگان در حال زنده شدن است اما هنوز شایسته شکوه گذشته نیست. وظیفه همگانی ما... Read more