Category: آیین های ایرانی

اسفندگان بهتر است یا والنتاین؟

sepandarmaz

۵ بهمـن مـاه “ولنتـــــاین”

۲۹ بهمـن مـاه “سپندارمذگــــــان”

سال هـــا دل طلب جـام جـم از مـا می کـــرد

و انچـه خـــود داشت زبیگانـه تمنــا می کـــرد

تنها مدت کمی به اواخـر بهمـن ماه و اواسـط مـاه فوریـه باقی مانـده که روز عشـق فرنگــــی “ولنتــــاین” و روز عشق ایــران باستـان “سپنـدارمذگـــان” به فاصله چهـار روز از هـم قــرار دارند و احتمال الگو برداری غربی از این جشن کهن ایرانی وجود دارد همان طور که زایش حضرت عیسی را از شب بلدا الگو برداری کردند.(از راه کیش کهن مهر) ادامه نوشته

دهم بهمن جشن سده خجسته باد!

sadeh

جشن سده یکی از مظلوم ترین و غریبانه ترین جشن های فراموش شده است. جشنی که به اهمیت نوروز و مهرگان بوده است. متاسفانه جشن مهرگان هم فراموش شده است. اما خوشبختانه تیرگان و اسفندگان در حال زنده شدن است اما هنوز شایسته شکوه گذشته نیست.

وظیفه همگانی ما ایرانی ها و همسایگان ایرانی تبار ما این است که هویت ملی خود را دوباره زنده کنیم و عمق فرهنگ و مفاهیم بزرگ انسانی نهفته درون آنها را به جهان بشناسانیم.

برای جشن سده چند مفهوم آورده شده است گفته می شود سد به معنی صد هست و چون در گاهشماری خیلی کهن زمستان را از اول آبان در نظر می گرفتند و امروز یعنی ده بهمن صدمین روز بوده است. (تنها دو فصل داشتیم تابستان 7 ماهه و زمستان 5 ماهه) اما نظریه دیگری وجود دارد که سده را کلمه کهن به معنی ” برآمدن و برخاستن” می داند و به نظر دومین نظریه درست تر باشد. ادامه نوشته


فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر

  
  job