Tag: سده،جنبش ملی سده

جشن سده خجسته باد


sadeh

پندار نیک گفتار نیک و کردار نیک

چشن سده بر همه ایرانیان ومیهن دوستان و پارسی سخنوران خجسته باد

همانطور که انتظار می رفت دوباره مانند سالهای پیش جشن سده در بی توجهی و مظلومیت بیشتر آمد و رفت.
مانند مادری اندوهگین تنها و مهربانی که بر در خانه ات می زند و تو در را نمی گشای.
اما در هر حال امسال نشانه های متفاوتی دیده شد و آن حساسیت و نگرانی گروهی به فراگیر شدن این جشن بود که خودد نشانه مبارکی از زنده شدن این جشن است.
این جشن از سه جشن بزرگ و بسیار مقدس ایران باستان است نوروز مهرگان و سده ادامه نوشته


فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر

  
  job