Tag: ملی گرایی کوروشی حسینی

جشن سده خجسته باد


sadeh

پندار نیک گفتار نیک و کردار نیک

چشن سده بر همه ایرانیان ومیهن دوستان و پارسی سخنوران خجسته باد

همانطور که انتظار می رفت دوباره مانند سالهای پیش جشن سده در بی توجهی و مظلومیت بیشتر آمد و رفت.
مانند مادری اندوهگین تنها و مهربانی که بر در خانه ات می زند و تو در را نمی گشای.
اما در هر حال امسال نشانه های متفاوتی دیده شد و آن حساسیت و نگرانی گروهی به فراگیر شدن این جشن بود که خودد نشانه مبارکی از زنده شدن این جشن است.
این جشن از سه جشن بزرگ و بسیار مقدس ایران باستان است نوروز مهرگان و سده ادامه نوشته

جنبش ملی گرایی نوین ایران

لینک اینستاگرام حزب اینجا

لینک فیسبوک حزب اینجا

چشم اندازی که در آینده یکی از احزاب ایران خواهد شد:

ناسیونالیسم دو چهره دارد. چهره زشت و چهره زیبا.  توهین و تحقییر نژادهای دیگر روی زشت ناسیونالیسم است. ناسیونالیسم باید در ذات خود انترناسیونالیسم را هم به دنبال داشته باشد.

متاسفانه این روزها جریان های ملی گرایی در ایران سر درگم هستند و هر گروهی داعیه ملی گرایی ایرانی است. برخی در ایران اصلا ظاهر ملی ندارند حتی بیانات ضد ملی دارند اما در باطن با جان خود برای ایران معامله می کنند. مثل جوان های مذهبی شیعه و معتقد که ملی گرایان اصیل هستند و غیرت دارند هر چند چیزی از مفاهیم سیاسی ملی گرایی ندانند یا ممکن است برداشت اشتباه داشته باشند یا حساسیت به دلایل تاریخی داشته باشند که البته حق دارند.

برخی خود را جبهه ملی میدانستند اما جزایر سه گانه ایران را اماراتی می دانستند و اقدام شاه در بازگشت آن را صهیونیستی و اسراییلی دانسته و ایران را اشغالگر می دانستند. یا واگذاری بحرین به انگلیس که توسط مصدق انجام شد. یا شخصی مثل بختیار ملی گرا چه شاهپور چه تیمور که با دولت عراق ضد ایران همکاری می کردند.

ادامه نوشته


فیسبوکگوگلاینستاگراملینکدینjobتوییتر

  
  job